სითხე

კუმშვადობა

(10-6 ატმ-1)

წყალი

46

აცეტონი 126
აცეტონიტრილი 96
ბენზოლი 95
ტეტრაქლორმეთანი 106
ქლოროფორმი 100
ციკლოჰექსანი 113
დიქლორმეთანი 99
ეთანოლი 112
ეთილის აცეტატი 113
ჰეპტანი 144
ჰექსანი 158
იზოპროპანოლი 100
მეთანოლი 120
ტეტრაჰიდროფურანი 97
ტოლუოლი 90
კარბოდისულფიდი 94
ეთილის სპირტი 111
გლიცერინი 21
 
ვერცხლისწყალი 3.8