ველისა და პოტენციალის ენერგეტიკული დახასიათებისთვის შემოიღეს დამატებითი (ძალწირებთან ერთად) საილუსტრაციო მახასიათებელი - ექვიპოტენციურ ზედაპირთა სისტემა. დასახელებიდანვეა ნათელი (ექვი - ნიშნავს ტოლს), რომ ეს არის მუდმივი პოტენციალის მქონე ზედაპირები. ამ ზედაპირების გასწვრივ რა თქმა უნდა მუშაობა საერთოდ არ სრულდება. მუშაობა მაქსიმალურია იმ მიმართულებით საითაც ექვიპოტენციური ზედაპირების სიმჭიდროვე არის მაქსიმალური. ამ ადგილებში მაქსიმალურია ველის დაძაბულობაც. ადვილია იმის მიხვედრა, რომ ძალწირებისა და ექვიპოტენციური ზედაპირების გადაკვეთის წერტილებში ისინი ურთიერთმართობებია. მართლაც ექვიპოტენციურ ზედაპირზე ნებისმიერი გადაადგილება არ იწვევს მუშაობის შესრულებას, ეს კი შესაძლებელია თუ გადაადგილების მყის ვექტორზე დაძაბულობის ვექტორის მდგენელი არის ნული, ანუ ველის ძალწირი არის მისი მართობი. ქვევით მოყვანილია ჩვენი მსჯელობის მათემატიკური ფორმალიზმი:

ნახაზთან ერთად ის ადასტურებს ჩვენს მიერ უკვე ჩამოყალიბებული მტკიცების არსს: დაძაბულობის ძალწირები კვეთენ ექვიპოტენციურ ზედაპირებს მართი კუთხით!

მოვიყვანოთ ექვიპოტენციური ზედაპირების ნახაზები ჩვენთვის უკვე ცნობილი ელექტრული ველებისთვის ა) წერტილოვანი მუხტის ველი; ბ) ორი მოდულით ტოლი და საპირისპირო მუხტის მქონე წერტილოვანი მუხტის ველი; ) საპირისპირო მუხტის მქონე ორი ბრტყლად პარალელური დიდი (მათ შორის მანძილთან შედარებით) ფირფიტის ველი.