1. შექცევადი პროცესი. შექცევადი პროცესისას

\(\oint_{L}^{ }\frac{\delta Q}{T}=\oint_{L}^{ }dS=0\)

ინტეგრალი ჩაკეტილ კონტურზე - არის ენტროპიის ცვლილება მთელ ციკლზე, ანუ შექცევადი ციკლების დროს ენტროპია არ იცვლება:


2. შეუქცევადი პროცესი.

განმარტებიდან გამომდინარე ენტროპია შეიძლება ასე ჩავწეროთ,


მეორეს მხრივ შეუქცევადი პროცესისთვის

შესაბამისად

ანუ შექცევადი პროცესის გათვალისწინებით

(10.32)

ამდენად, იზოლირებული სისტემის ენტროპია შეიძლება მხოლოდ იზრდებოდეს (თუ სისტემაში მიმდინარეობს შეუქცევადი პროცესები), ან რჩება უცვლელი (თუ სისტემაში მიმდინარეობს შექცევადი პროცესი). იზოლირებული სისტემის ენტროპია ვერ შემცირდება.