იზოთერმული პროცესის დროს (Т=const) dT=0 და შინაგანი ენერგიის ცვლილება dU=0. თერმოდინამიკის პირველი კანონის თანახმად აირზე გადაცემული სითბო δQ სრულად იხარჯება მუშაობის შესრულებაზე δQ=δA.

სისტემის მუშაობა რიცხობრივად ტოლია P:V კოორდინატებში პროცესის მრუდის ქვეშ მყოფი ფართობის. მუშაობისთვის ანალიზურ გამოსახულებას აქვს სახე: best female viagra uk

კლაპეირონის განტოლებიდან განვსაზღვ როთ Р:

და ჩავსვათ მუშაობის განტოლებაში

\(A=\frac{mRT}{\mu }\int_{V_{1}}^{V_{2}}\frac{1}{V}dV=\frac{mRT}{\mu }ln\frac{V_{2}}{V_{1}}\) (10.19)