იზობარული პროცესის დროს P=const და ელემენტური მუშაობა

სისტემის მუშაობა მოცულობის V1-დან V2 -მდე ცვლილებისას განისაზღვრება ასეთნაირად

თერმოდინამიკის პირველი კანონის განტოლებას აქვს სახე

შესაბამისად, იზობარული პროცესის დროს აირზე გადაცემული სითბო იხარჯება მისი შინაგანი ენერგიის ზრდაზე და მუშაობის შესრულებაზე. (10.16)-დან გამოდის, რომ აირის ერთი მოლისთვის:

თავის მხრივ . ჩავსვამთ რა ამ განტოლებებს თერმოდინამიკის პირველი კანონის განტოლებაში მივიღებთ

განსაზღვრების თანახმად იზობარული მოლური სითბოტევადობა


საიდანაც

ჩავსვათ უკანასკნელი თერმოდინამიკის პირველ კანონში, მივიღებთ

(10.17)

განვსაზღვროთ Р წნევა იდეალური აირის მდგომარეობის განტოლებიდან ერთი მოლი აირისთვის, მივიღებთ:

გავადიფერენციალოთ ყველა პარამეტრით:

რადგან p= const, ამიტომ dP = 0 და აირის მდგომარეობის განტოლებას აქვს სახე:

ჩავსვათ უკანასკნელი (10.17)-ში


ანუ

(10.18)

უკანასკნელ თანაფარდობას ეწოდება მეიერის განტოლება.