ლორენცის გარდაქმნები

  ,    ,     ,       (7.1)
 

ძელაკის სიგრძე l$</p>

<table style= (7.2)
 

სხეულის საკუთარი დრო (უძრავ სისტემაში დროის შუალედი):

(7.3)
 

სიჩქარეების შეკრების რელატივისტურ კანონი:

(7.4)
 

სადაც   არის მოძრავი სხეულის სიჩქარე  სისტემის მიმართ, ხოლო  კი უძრავი სისტემის მიმართ.

რელატივისტური იმპულსი:

(7.5)
 

რელატივისტური მასა:

(7.6)
 

ენერგია რელატივისტურ დინამიკაში:

(7.7)
 

უძრავი ნაწილაკის ენერგია:

(7.8)
 

კინეტიკური ენერგია:

(7.9)