ერთ ფაზაში მერხევ წერტილთა გეომეტრიულ ადგილს ტალღური ზედაპირი ეწოდება.  ტალღის ზედაპირს, რომელიც გამოყოფს სივრცის ნაწილს, სადაც ადგილი აქვს რხევებს, სივრცისგან სადაც რხევები ჯერ არ არის, ტალღის ფრონტი ეწოდება. სწორედ ფრონტი გადაადგილედება ფაზური სიჩქარის ტოლი სიჩქარით. ერთგანზომილებიანი სინუსოიდური ტალღის შემთხვევაში ტალღური ზედაპირის განტოლებას აქვს სახე:

ამ პირობას დროის ყოველ მომენტში აკმაყოფილებს ОХ ღერძის ერთადერთი წერტილი, რომლის კოორდინატი х ტოლია:

ტალღის φ ფაზის სზვადასხვა მნიშვნელობებს სხვადასხვა ტალღური ზედაპირები შეესაბამება, თითოეული მათგანი ერთგანზომილებიან ტალღის შემთხვევაში გადაგვარდება წერტილად. უკანასკნელი ფორმულიდან ჩანს, რომ ტალღური ზედაპირები დროთა განმავლობაში გარემოში გადაადგილდება სიჩქარით, რომელიც ტოლია , ანუ ფაზური სიჩქარით, რომელიც ტოლია

.

ამდენად, სინუსოიდური ტალღისთის მუდმივი ფაზის ზედაპირის გავრცელების სიჩქარე ემთხვევა ტალღის გავრცელების სიჩქარეს.