დავაფიქსიროთ (2.2) განტოლებაში ფაზის რაიმე მნიშვნელობა იყოს მუდმივი ამ წერტილისთვის

ეს გამოსახულება გვაძლევს კავშირს t დროსა და х კოორდინატს შორის, რომელშიც მოხდა დროის მოცემულ მომენტში ფაზის დაფიქსირება. -ის განსაზღვრით ჩვენ ვიპოვნით სიჩქარეს, რომლითაც გადაადგილდება ფაზის მოცემული მნიშვნელობა. ამ თანაფარდობის გაწარმოებით მივიღებთ


საიდანაც 

ამდენად, განტოლება (2.2)-ში ტალღის გავრცელების V სიჩქარე არის ფაზის გადანაცვლების სიჩქარე, ამიტომ მას ფაზურ სიჩქარეს უწოდებენ.