კინეტიკური ენერგია:

(7.4)

პოტენციური ენერგია:

გავითვალისწინოთ, რომ   ანუ  , უკანასკნელი გამოსახულება ასე შეიძლება ჩავწეროთ:

(7.5)

მერხევი სხეულის სრული ენერგია ტოლია კინეტიკური და პოტენციური ენერგიების ჯამისა

(7.6)