ვთქვათ K’ სისტემაში მატერიალური წერტილი მოძრაობს х’ ღერძის გასწვრივ მუდმივი  სიჩქარით. სისტემა K’ მოძრაობს K სისტემის მიმართ იგივე მიმართულებით \(v\) სიჩქარით. განვსაზღვროთ K სისტემის მიმართ მატერიალური წერტილის  სიჩქარე. ვთქვათ როცა t=t'=0, მატერიალური წერტილი იმყოფება კოორდინატთა სათავეში, ამასთან x=x'=0. K სისტემისთვის:

;  

\(v_{0}\)-ის გამოსახულებაში ჩავსვათ x და t

მრიცხველი და მნიშვნელი გავყოთ t-ზე

ეს გამოსახულება წარმოადგენს სიჩქარეების შეკრების რელატივისტურ კანონს. მცირე სიჩქარეების შემთხვევაში, როცა  გვაქვს

 და 

ანუ სიჩქარეების შეკრების რელატივისტური კანონი გადადის კლასიკურში.