(5.8) განტოლების თანახმად ნიუტონის მეორე კანონი ბრუნვითი მოძრაობისთვის არის

განსაზღვრების თანახმად კუთხური აჩქარება არის  და ამიტომ ეს განტოლება შეიძლება გადავწეროთ ასე

(5.9) განტოლების გათვალისწინებით

ანუ

(5.10)

ამ გამოსახულებას ეწოდება ბრუნვითი მოძრაობის დინამიკის ძირითადი განტოლება და ასე ფორმულირდება: მყარი სხეულის მოძრაობის რაოდენობის ცვლილება , ტოლია ამ სხეულზე მოქმედი ყველა გარე ძალის იმპულსის მომენტისა .