ვთქვათ სხეულზე O1O2 ბრუნვის ღერძის პერპენდიკულარულ სიბრტყეში მოქმედებს  ძალა. დავშალოთ ეს ძალა ორ მდგენელად:  და 

 ძალა კვეთს ბრუნვის ღერძს და შესაბამისად არ მოქმედებს სხეულის ბრუნვაზემდგენელის მოქმედებით სხეული შეასრულებს ბრუნვით მოძრაობას O1O2 ღერძის გარშემო. ბრუნვის ღერძიდან  ძალის მოქმედების წრფემდე r დაშორებას ეწოდება  ძალის მხარიО წერტილის მიმართ ძალის მომენტი ეწოდება  ძალის ნამრავლს r ძალის მხარზე.

იმის გათვალისწინებით, რომ  

ძალის მომენტი იქნება

.

ვექტორული ალგებრის მიხედვით ეს გამოსახულება წარმოადგენს  ძალის მოდების წერტილში გავლებული  რეადიუს ვექტორისა და ამ  ძალის ვექტორულ ნამრავლს. ამდენად, О წერტილის მიმართ ძალის მომენტი არის ვექტორული სიდიდე და ტოლია

(5.1)

ძალის მომენტის ვექტორი მიმართულია  და -ზე გავლებული სიბრტყის პერპენდიკულარულად და მათთან ადგენს ვექტორთა მარჯვენა სამეულს (М ვექტორის თავიდან ჩანს, რომ ბრუნვა უმოკლესი მანძილით -დან -ისკენ ხდება საათის ისრის საწინააღმდეგოდ).