პოტენციური ენერგია არის ენერგია, რომელიც განპირობებულია სხეულების ურთიერთგანლაგებით და მათი ურთიერთქმედების ხასიათით. შესაბამის პირობებში შესაძლებელია პოტენციური ენერგიის ცვლილება, რის გამოც სრულდება მუშაობა. m მასის სხეულის  სიმაღლეზე ასაწევად აუცილებელია შესრულდეს მუშაობა მიზიდულობის Р ძალის წინააღმდეგ:

,

ინტეგრალის წინ ნიშანი მინუსი არის იმიტომ, რომ Р ძალა მიმართულია h სიმაღლის ცვლილების საპირისპიროდ.

გავაინტეგროთ ეს გამოსახულება:

ეს ენერგია წავა სხეული-დედამიწის ჩაკეტილი სისტემის ენერგიის გაზრდაზე.

ჩავთვალოთ დედამიწის ზედაპირზე , მივიღებთ

ეს W ენერგია არის სხეული-დედამიწის სისტემის ენერგია, როცა სხეული აწეულია სიმაღლეზე და წარმოადგენს პოტენციურ ენერგიას:

(4.11)