განვიხილოთ შემთხვევა, როცა მატერიალური წერტილი გადაადგილდება წერტილი 1-დან წერტილ2-ში და მასზე მოდებულია ძალა. ამასთან სხეულზე მოდებული ძალები შეიძლება იყოს კონსერვატულიც და არაკონსერვატულიც. მოძრაობის განტოლება ჩაიწერება ასე

(4.6)

სადაც  

გადავწეროთ (4.6) ასე

(4.7)

გავამრავლოთ განტოლება (4.7) -ზე და გავაინტეგროთ წერტილი 1-დან წერტილ 2-მდე, მივიღებთ:

(4.8)

გავითვალისწინოთ, რომ  და გამოსახულება (4.8)-ის მარჯვენა მხარეს ინტეგრალი წარმოადგენს ყველა ძალის მუშაობას 1-2 უბანზე. მივიღებთ:

(4.9)

სიდიდეს

(4.10)

ეწოდება მატერიალური წერტილის კინეტიკური ენერგია. ამდაგვარად, მატერიალური წერტილის კინეტიკური ენერგია არის ენერგია, რომელიც აქვს ამ წერტილს მისი მოძრაობის შედეგად.

მიღებული (4.9) გამოსახულებიდან გამომდინარეობს, რომ 1-2 უბანზე მატერიალურ წერტილზე მოქმედი ყველა ძალის მუშაობა ამ უბანზე კინეტიკური ენერგიის ცვლილების ტოლია.