მუშაობის შესრულების სისწრაფის მახასიათებელ სიდიდეს ვუწოდებთ სიმძლავრეს და რიცხობრივად ეს სიდიდე ტოლია -ს ფარდობისა იმ  დროსთან, რომელშიც ის შესრულდა.

ანუ ზოგადად

,

-ს მნიშვნელობას თუ ჩავსვამთ მივიღებთ

(4.5)