თუ მატერიალურ წერტილზე მოქმედებს რამდენიმე ძალა, მაშინ

(3.3)

სადაც  არის მატერიალური წერტილის აჩქარება, რომელიც გამოწვეულია ერთი i ძალით. ასე რომ, თუ სხეულზე მოქმედებს რამდენიმე ძალა, მაშინ თითოეული მათქანი ანიჭებს მატერიალურ წერტილს ისეთ აჩქარებას, როგორსაც ის მიანიჭებდა სხვა ძალების ზემოქმედების არარსებობის შემთხვევაში. ამას ეწოდება ძალების ქმედების დამოუკიდებლობის პრინციპი.