წრფივი მოძრაობისას სიჩქარისა და აჩქარების ვექტორები ემთხვევა ტრაექტორიის მიმართულებას. განვიხილოთ მატერიალური წერტილის ბრტყელი მრუდწირული მოძრაობა. ტრაექტორიის ნებისმიერ წერტილში სიჩქარის ვექტორი მიმართულია ტრაექტორიის მხების გასწვრივ. დავუშვათ, რომ ტრაექტორიის М წერტილში სიჩქარე იყო , ხოლო.М1 წერტილში გახდა . ამასთან ვთვლით, რომ М წერტ Мწერტლიში გადასვლის დროის მონაკვეაათი იმდენად მცირეა, რომ აჩქარების სიდიდისა და მიმართულების ცვლილება შეიძლება უგულებელვყოთ. იმისათვის რათა მოვძებნოთ   სიჩქარის ცვლილება, აუცილებელია განვსაზღვროთ ვექტორული სხვაობა:

ამისათვის გადავიტანოთ  თავის თავის პარალელურად ისე, რომ მისი სათავე დავამთხვიოთ М წერტილს. ორი ვექტორის სხვაობა ტოლია  ვექტორისა, რომელიც აერთებს მათ ბოლოებს და ტოლია სიჩქარეებზე როგორც გვერდებზე აგებული  МАС სამკუთხედის АС გვერდისა. დავშალოთ  ვექტორი ორ მდგენელად АВ  АD, და აღვნიშნოთ ისინი შესაბამისად  და . ამდაგვარად სიჩქარის ცვლილების ვექტორი  ტოლია ორი ვექტორის ვექტორული ჯამისა:

განსაზღვრების თანახმად:

(1.15)

ტანგენციური აჩქარება  ახასიათებს მოძრაობის სიჩქარის რიცხვითი მნიშვნელობის ცვლილების სისწრაფეს და მიმართულია ტრაექტორიის მხების გასწვრივ.

შესაბამისად

(1.16)

ნორმალური აჩქარება  ახასიათებს სიჩქარის მიმართულების ცვლილების სისწრაფეს. გამოვთვალოთ ვექტორი:

 

ამისთვის М და М1 წერტილებში ტრაექტორიის მხებების მიმართ გავავლოთ პერპენდიკულარები. გადაკვეთის წერტილი აღვნიშნოთ О-თი. საკმაოდ მცირე -სთვის მრუდწირული ტრაექტორიის უბანი R რადიუსიანი წრეწირის ნაწილად შეიძლება ჩაითვალოს. სამკუთხედები МОМ1 და МВС მსგავსებია, რადგან წარმოადგენენ ტოლფერდა სამკუთხედებს, რომელთაც წვერის კუთხეები ტოლი აქვთ. ამიტომ:

ანუ

მაგრამ  , მაშინ:

გადავიდეთ ზღვარზე როცა  და გავითვალისწინოთ, რომ ამ დროს vm=v, ვიპოვით:

 ,

(1.17)

რადგან როცა  მაშინ კუთხე , ამ აჩქარების მიმართულება ემთხვევა  სიჩქარის ნორმალის მიმართულებას, ანუ აჩქარების ვექტორი პერპენდიკულარულია სიჩქარის . ამიტომ ამ აჩქარებას ხშირად უწოდებენ ცენტრისკენულს. R-ს უწოდებენ სიმრუდის რადიუსს.

სრული აჩქარება განისაზღვრება ტანგენციალური და ნორმალური მდგენელების ვექტორული ჯამით (1.15). რადგან ამ აჩქარებების ვექტორები ურთიერთპერპენდიკულარულია, ამიტომ სრული აჩქარების მოდული იქნება:

(1.18)

სრული აჩქარების მიმართულება (კუთხე ტრაექტორიის მხებთან) განისაზღვრება   და  ვექტორების სიდიდეების ფარდობით: