აჩქარება ახასიათებს სიჩქარის ცვლილების სისწრაფეს, ანუ სიჩქარის სიდიდის ცვლილებას დროის ერთეულში.

საშუალო აჩქარების ვექტორი. სიჩქარის   ნაზრდის ფარდობა დროის , შუალედთან, რომელშიც წარმოიქმნა ეს ნაზრდი, გამოსახავს საშუალო აჩქარებას:

საშუალო აჩქარების ვექტორი მიმართულებით ემთხვევა  ვექტორს.

აჩქარება, ანუ მყისი აჩქარება ტოლია საშუალო აჩქარების ზღვრისა როცა   დროის შუალედი მიისწრაფის ნულისკენ:

(1.13)

კოორდინატთა შესაბამის ღერძებზე პროექციებით წარმოვადგენთ ასე:

 

ანუ

(1.14)