მოძრავი დამუხტული ნაწილაკი დენის ელემენტის ექვივალენტია და გარემომცველ სივრცეში ქმნის მაგნიტურ ველს. ამ ველის მაგნიტური ინდუქციის ვექტორის გამოსახულების მიღება რთული არ არის ბიო-სავარ-ლაპლასის კანონის გამოყენებით. ამისთვის გავიხსენოთ ჩვენთვის კარგად ცნობილი თანაფარდობები:

 ,  ,  

 

სადაც   – დენიანი გამტარის მცირე ელემენტში მუხტის მატარებელი ნაწილაკების საერთო რიცხვია. ბიო-სავარ-ლაპლასის გათვალისწინებით ერთი ნაწილაკისთვის მივიღებთ:

            (22.7)

♦ შენიშვნა

ასეთია ნებისმიერი მოძრავი დამუხტული ნაწილაკის მიერ შექმნილი მაგნიტური ველი ელექტრული გამტარებლობის მეტალებში, ან ელექტრონულ-სხივურ მილაკებში ან ვაკუუმურ დიოდში, გინდაც იონის ელექტროლიტის ხსნარში მოძრაობისას, თუ მუხტის მოძრაობის სიჩქარე გაცილებით ნაკლებია სინათლის სხივის სიჩქარეზე. მაგნიტურ ველს ქმნიან მოძრავი დამუხტული სხეულებიც - მაკროსკოპული მუხტები.