მოძრაობის დაწყებიდან ავტომობილის კარი იწყებს დაკეტვას მასზე \(\dpi{100} \vec{F}_{in}=m\vec{a}\) ინერციის ძალის ზემოქმედებით. АВ აჩვენებს კარის მდგომარეობას საწყის მომენტში, АС – დროის t მომენტში, როცა კარი მობრუნდა α(t) კუთხით;\(\dpi{100} \vec{r}\) არის რადიუს-ვექტორი, გავლებული კარის ბრუნვის ღერძიდან კარის მასათა ცენტრამდე, ჩვენს შემთხვევაში იგი b-ს ტოლია ; \(\dpi{100} \vec{F}_{in}\) არის კარის მასათა ცენტრზე მოდებული ინერციის ძალა, \(\dpi{100} \beta\) კუთხეა რადიუს-ვექტორსა და ინერციის ძალას შორის. კარის მოძრაობა მიმდინარეობს ღერძის ირგვლივ, ანუ ადგილი აქვს ბრუნვით მოძრაობას ღერძის ირგვლივ, რომელიც პერპენდიკულარულია ნახაზისა და გადის А წერტილზე. ბრუნვითი მოძრაობის დინამიკის ძირითადი კანონის თანახმად გვაქვს: , (1)

სადაც \(\dpi{100} M=F_{in}b\cos \alpha\)  – ინერციის ძალის მომენტია; J – კარის ინერციის მომენტია;   – კუთხური აჩქარებაა. ზემოთქმულის გათვალისწინებით თანმიმდევრულად გარდავქმნათ (1):

; (2)

შევცვალოთ  , და დროითი დიფერენცირებიდან კუთხით დიფერენცირებაზე:

მაშინ განტოლება (2) მბს სახეს:

 .                      (3)

მოვახდინოთ ცვლადთა განცალება და (3) მიიღებს სახეს:  .

ახლა მოვახდინოთ ინტეგრირება ორჯერ: 