ბრუნვის ელიფსოიდის კანონიკურ განტოლებას აქვს სახე:

.                                   (1)

გადავწეროთ განტოლება (1) შემდეგნაირად:

 .                         (2)

ცენტრიდან z მანძილზე აზრობრივად გამოვყოთ ელიფსოიდში dz უსასრულოდ მცირე სისქის მქონე დისკო. წარმოდგენილი დისკოს მასა ტოლია: 

,

სადაც  შესაბამისად არის მასალის სიმკვრივე, დისკოს მოცულობა, დისკოს ფართობი და დისკოს რადიუსი. მაშინ მისი ინერციის მომენტი ტოლია:

.                                                    (3)

(2) ჩავსვათ (3)-ში და გავითვალისწინოთ, რომ , მივიღებთ:

.                                                                          (4)

გავაინტეგროთ (4) და გამოვიყენოთ ბრუნვის ელიფსოიდის მოცულობის ფორმულა Vელ\(=\frac{4}{3}\pi R^{2}C\), მივიღებთ: 

.                   (5)

ჩავსვათ რიცხვითი მნიშვნელობები.

პასუხი: J= 0,004(კგ მ2).