გამოვიყენოთ დინამიკის ძირითადი განტოლებები გადატანითი მოძრაობისთვის (m1 და m2 ტვირთებისთვის) და ბრუნვითი მოძრაობისთვის (m ბლოკისთვის). 

პირველი და მეორე ტვირთებისთვის ჩავწეროთ მოძრაობის განტოლებები ვექტორულად: 

განვიხილოთ ამ განტოლებების პროექციები 0х ღერძზე. რადგან ძაფი უჭიმვადია, ამიტომ    და გვექნება:

                (1)

                 (2)

ჩვენგან ნახაზის პერპენდიკულარულად მიმართული 0z ღერძის მიმართ ორი ძალის მომენტის M1=T1'r და  M2=T2' მოქმედებით ჭოჭონაქი იძენს კუთხურ აჩქარებას . ბრუნვითი მოძრაობის დინამიკის ძირითადი განტოლების თანახმად , ამიტომ გვაქვს:

,                      (3)

სადაც  არის 0z ღერძის მიმართ ჭოჭონაქის ინერციის მომენტი. რადგან ამოცანის პირობის თანახმად ძაფის მასა უგულებელყოფილია და ძაფი უჭიმვადია, ამიტომ , ხოლო . ამოვხსნათ განტოლებათა სისტემა (1), (2), (3), მივიღებთ:  

პასუხი: a=2,94 მ/წმ2 .