თითოეულ გირაზე მოქმედებს სიმძიმის ძალა და ძაფის დაჭიმულობის ძალა და . ჭოჭონაქზე ღერძის მხრიდან მოქმედებს რეაქციის ძალა  და მარცხენა მხრიდან  ძაფის დაჭიმულობის ძალა და მარჯვენა მხრიდან  ძაფის დაჭიმულობის ძალა.. ჭოჭონაქი გადატანითად არ გადაადგილდება. ჩავწეროთ მოძრაობის დინამიკის განტოლებები გირებისთვის და ჭოჭონაქისთვის ვექტორული ფორმით: 

                                (1)

რადგან ჭოჭონაქი უწონოა და ძაფი უწონოა და უჭიმვადია, ამიტომ დაჭიმულობა სრულად გადაეცემა მთელი ძაფის გასწვრივ წერტილიდან წერტილს, ანუ

ამას გარდა, რადგან ძაფი უჭიმვადია, ამიტომ:

საძებარი დაწოლის ძალა ღერძზე  F დაკავშირებულია ღერძის რეაქციის ძალასთან ნიუტონის მესამე კანონით: ან . ამოცანის პირობის თანახმად m1 = m, ხოლო m2 = 2m. მივმართოთ კოორდინატთა ღერძი X ვერტიკალურად ზევით. მაშინ განტოლება (1) Х ღერძზე მდგენელებში, ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით ჩაიწერება ასე:

ამ სისტემის ამოხსნა მოგვცემს: