ბორბლის გარსის ნებისმიერი წერტილი, მაგალითად В მონაწილეობს ორ მოძრაობაში - გადატანითში სიჩქარით  და ბრუნვითში სიჩქარით , ამიტომ წერტილის სიჩქარე ტოლია:
                       (1)
В წერტილის მდებარეობა t მომენტში განისაზღვრება  კუთხით. პროექციებში (1)-ს ექნება სახე:
          (2)
                        (3)
სიჩქარის მოდული  იქნება
                 (4)
განსაზღვრების თანახმად  და , გავაინტეგროთ ეს გამოსახულებები და ვიპოვნოთ  х და у-ს დამოკიდებულება დროზე და გავითვალისწინოთ, რომ А წერტილს t=0 მომენტში აქვს კოორდინატები 
x(0) = 0, y(0) = 0 მივიღებთ:
(5)
         (6)

მაშინ А შეეხება გზის ზედაპირს დროის იმ მომენტში, როცა  у=0. განტოლებიდან (6), გამოდის:
          (7)
სადაც n = 1,2,3,…….. დროის ამ მომენტებში, (2)-სა და (3)-ის თანახმად სიჩქარეები შესაბამისად იქნება:
(8)
                                                               (9)
რადგან , ამიტომ ბორბალი გადაჭარბებულად ბრუნავს.

პასუხი: -5,28(მ/წმ)<0 და ბორბალი გადაჭარბებულად ბრუნავს.