განსაზღვრების თანახმად კუთხური აჩქარება არის კუთხური სიჩქარის პირველი წარმოებულია დროით:
 ანუ  რადგან ბრუნვის ღერძი არ იცვლება.

ამოცანის პირობის გათვალისწინებით, ვაწარმოოთ ცვლადთა განცალება და მივიღებთ:
                (1)
დროის საწყის მომენტში (როცა t =0) კუთხური სიჩქარე ტოლია -ის, t მომენტისთვის კუთხური სიჩქარე გახდება  გავაინტეგროთ მიღებული დიფერენციალური განტოლება (1),ანუ.:
     (2)
მივიღებთ:       (3)
შესაბამისად (4)
             (5)
საიდანაც თანმიმდევრულად ვპოულობთ:
(6)
პასუხი:        .