– განზომილების არმქონე ფიზიკური სიდიდე, ტოლია ვაკუუმში ელექტრული ველის Еდაძაბულობის მოდულის ფარდობისა ერთგვაროვან დიელექტრიკში ელექტრული ველის E დაძაბულობის მოდულთან:\(\dpi{100} \varepsilon =\frac{E _{0}}{E }\).