ერთი მოლი ნივთიერების მასა; სკალარული სიდიდე, ტოლია სხეულის მასის ფარდობისა მასში შემავალი ნივთიერების რაოდენობასთან (მოლების რიცხვთან). SI-ში მოლური მასა ტოლია ნივთიერების მოლეკულური მასის ნამრავლისა  10-3-ზე და იზომება კგ/მოლი.