შეკითხვა:

.  mocemulia toli masebis mqone spilenZis ori mavTuli. erTi mavTulis sigrZe oTxjer naklebia meorisaze, L1=L2/4. ipoveT maTi winaRobebis R1 / R2 Sefardeba.

პასუხი:

L1 / L2 = 1/4...... m1 = m2.....

R1 / R2 = ?????

--------------------------------------

R = r (L/S)......   r --- კუთრი წინაღობაა

m = \(\rho\) V = \(\rho\) LS ------>>>> S = m /(\(\rho\)L).....   \(\rho\) ---  სიმკვრივეა

---------------------------------------------------------->>>>>>>>>>>   R = (\(\rho\) r L2) / m

განიხილე ორი შემთხვევა  და შეაფარდე.......