განვიხილოთ  მასის წერტილზე გარე  ძალის მოქმედება.   დროში ელემენტური მასა  გადის გზას   .  ძალის მუშაობა ამ გზაზე ძალის პროექციით გადაადგილების მიმართულებაზე, რაც ცხადია უდრის ძალის ტანგენციალურ მდგენელს   .

მაგრამ   ტოლია  ძალის  ბრუნვის ღერძის მიმართ  მომენტის მოდულისა. მუშაობა, და იქნება დადებითი თუ  -ს აქვს ისეთივე მიმართულება, როგორც   , და უარყოფითი თუ   და ვექტორების მიმართულებები ურთიერთსაპირისპიროა.

იმის გათვალისწინებით, რომ  

სხეულზე მოდებული ყველა ძალის მუშაობა

(5.13)

სრული მუშაობა

(5.14)