ძალას, რომელიც მოქმედებს მატერიალურ წერტილზე, უწოდებენ კონსერვატულს ან პოტენციურს, თუ ამ ძალის მიერ წერტილის მდგომარეობა 1-დან მდგომარეობა 2-ში გადაადგილებისთვის შესრულებული A1-2 მუშაობა არ არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რა ტრაექტორიით მოხდა ეს გადაადგილება:

A1-a-2 A1-b-2 A1-2

მატერიალური წერტილის ტრაექტორიის გასწვრივ მოძრაობის მიმართულების ცვლა იწვევს კონსერვატული ძალის ნიშნის ცვლას, რადგან იცვლება გადაადგილებაზე მისი მდგენელის ნიშანი. ამიტომ მატერიალური წერტილის ჩაკეტილ ტრაექტორიაზე გადაადგილების შემთხვევაში, მაგალითად 1-a-2-b-1 ტრაექტორიაზე, კონსერვატული ძალის მუშაობა ნულის ტოლია.

კონსერვატული ძალის მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ მსოფლიო მიზიდულობის ძალები, დრეკადობის ძალები, დამუხტულ სხეულთა ელექტროსტატიკური ურთიერთქმედების ძალები. ველს, რომლის ძალთა მიერ შესრულებული მუშაობა სხეულების ნებისმიერ ჩაკეტილ ტრაექტორიაზე გადაადგილებისას არის ნული, ეწოდება პოტენციური.