ამოცანის პირობიდან: \(V=\frac{\alpha }{T}\) და \(\nu =1\)

ვიცით, რომ \(\Delta Q= \Delta A+\Delta U\)                        (*)

ვიპოვოთ მუსაობა \(\Delta A=\int PdV\)                             (1)

რადგან \(V=\frac{\alpha }{T}\),

ამიტომ \(dV=-\frac{\alpha }{T^{2}}dT\)                                    (2),

ხოლო მდგომარეობის განტოლებიდან ვიცით \(P=\frac{RT}{V}=\frac{RT^{2}}{\alpha }\)                         (3)

ჩავსვათ (2) და (3) გამოსახულება (1)-ში, მივირებთ:

\(\Delta A=-R\Delta T\)                (4)

შინაგანი ენერგიის ცვლილება  \(\Delta U=c_{V}\Delta T=\frac{R}{\gamma -1}\Delta T\)      (5)

ჩავსვათ (5) და (4) გამოსახულება (*)-ში, გვექნება

\(\Delta Q=R\Delta T\frac{2-\gamma }{\gamma -1}\)