შემოვიტანოტ აღნიშვნა \(\frac{p}{p_{0}}=\eta\)

ადიაბატური პროცესის დროს ტემპერატურასა და წნევას შორის ცნობილი თანაფარდობის მიხედვით

\(\frac{T_{0}}{P_{0}^{\frac{\gamma -1}{\gamma }}}=\frac{T}{P^{\frac{\gamma -1}{\gamma }}}\)

აქედან

\(T=T_{0}\frac{P^{\frac{\gamma -1}{\gamma }}}{P_{0}^{\frac{\gamma -1}{\gamma }}}=T_{0}\eta ^{\frac{\gamma -1}{\gamma }}\)

მუშაობა ზოგადი ფიზიკის (10.22) ფორმულის ტანახმად

\(A=-\frac{R}{\gamma -1}\left ( T_{0} -T\right )\)