ვიციტ წნევის სიმაღლის მიხედვიტ განაწილების ბარომეტრული კანონი (12.6), სადაც თუ ჩავთვლისთ, რომ ზღვის დონის სიმაღლე არის ნული, მაშინ (12.6) ასე ჩაიწერება

\(P=P_{0}e^{-\frac{mgh}{RT}}\)

სიმაღლის შესაბამისი მნიშვნელობების ჩასმით (ერთ შემთხვევაში 5კმ და მეორე შემთხვევაში -5კმ) მივიღებთ სასუღველ შედეგს იმის გათვალისწინებით, რომ დედამიწის ზედაპირზე ნორმალურ პირობებში წნევა არის 1 ატმოსფერო.