თუ N2  და CO2 თითოეული არის იდეალურ აირი, მაშინ მათი ნარევიც შეიძლება ჩაითვალოს იდეალურად და

\(pV=\nu RT\) ანუ \(p_{0}V=\nu RT\)

სადაც \(\nu\) არის მოლების სრული რაოდენობა რაც ტოლია  N2  და CO2 მოლების რაოდენობის ჯამის

\(\nu=\nu_{1}+\nu_{2}\)

სადაც 

\(\nu_{1}=\frac{m_{1}}{M_{1}}\)  და \(\nu_{2}=\frac{m_{2}}{M_{2}}\)

ნარევის სიმკვრივისთვის გვექნება

\(\rho =\frac{m_{1}+m_{2}}{V}=\frac{m_{1}+m_{2}}{\left (\nu RT/p_{0} \right )}=\frac{p_{0}}{RT}\frac{m_{1}+m_{1}}{\nu _{1}+\nu _{1}}=\frac{p_{0}}{RT}\frac{\left (m_{1}+m_{1} \right )M_{1}M_{2}}{\nu _{1}M_{2}+\nu _{1}M_{1}}\)