ვთქვათ ნაზავი შეიცავს H2-ის და He-ის აირების ν1 და ν2 მოლებს შესაბამისად. ამიტომ

\(m_{1}=\nu _{1}M_{1}\)   და  \(m_{2}=\nu _{2}M_{2}\)    სრული მასისთვის გვექნება

\(m_{1}+m_{2}=\nu _{1}M_{1}+\nu _{2}M_{2}\)                           (1)

ამავე დროს თუ ν არის მოლების სრული რაოდენობა მაშინ

\(\nu =\nu _{1}+\nu _{2}\)                 (2)

(1) და (2) გამოსახულებების გამოყენებით

\(\nu _{1}=\frac{\left ( \nu M_{2}-m \right )}{M_{2}-M_{1}}\),       \(\nu _{2}=\frac{\left ( m-\nu M_{1} \right )}{M_{2}-M_{1}}\)

აქედან მივიღებთ

\(m _{1}=M_{1}\frac{\left ( \nu M_{2}-m \right )}{M_{2}-M_{1}}\),       \(m _{2}=M_{2}\frac{\left ( m-\nu M_{1} \right )}{M_{2}-M_{1}}\)

და გვექნება

\(\frac{m_{1}}{m_{2}}=\frac{M_{1}}{M_{2}}\frac{\left ( \nu M_{2}-m \right )}{m-\nu M_{1}}\)

მიღებული შედეგი შეიძლება გამოვსახოთ ნაზავის ეფექტური მოლური მასით

\(M=\frac{m}{\nu }=m\frac{RT}{\rho V}\)

\(\frac{m_{1}}{m_{2}}=\frac{M_{1}}{M_{2}}\frac{\left ( M_{2}-M \right )}{M- M_{1}}=\frac{1-M/M_{2}}{M/M_{1}-1}\)

ჩასმით მივიღებთ პასუხს