თუ x1, y1, z1 და x2, y2, z2 კოორდინატების მქონე წერტილების რადიუს-ვექტორებს აღვნიშნავთ შესაბამისად \vec{r}_{1}\(-ით და  <img alt=

\(\varphi _{1}=\omega t-\vec{k}\vec{r}_{1}+\varphi _{0}\)

\(\varphi _{2}=\omega t-\vec{k}\vec{r}_{2}+\varphi _{0}\)

ფაზათა შორის სხვაობა იქნება

\(\Delta \varphi =\varphi _{2}-\varphi _{1}=\vec{k}\left (\vec{r}_{2} -\vec{r}_{1} \right )\)

რადგან \vec{k}=\frac{\omega }{v^{2}}\vec{v}\( ამიტომ გვექნება</p>

<p style=\)\Delta \varphi =\frac{\omega }{v}\left [ \left ( x_{2}-x_{1} \right )\cos \alpha + \left ( y_{2}-y_{1} \right )\cos \beta + \left ( z_{2}-z_{1} \right )\cos \gamma \right ]$