წონასწორობიდან გამოყვანილი ტვირთის მოძრაობის განტოლება, თუ ზამბარები დამაგრებულია А1 და А2 წერტილებში არის

ma = -(k1+k2)x, 
ანუ

.\(a+\frac{k_{1}+k_{2}}{m}x=0\)
ამ განტოლებაში \(\omega _{0}=\sqrt{\frac{k_{1}+k_{2}}{m}}\)  - არის ტვირთის რხევის საკუთარი სიხშირე. როგორც ჩანს, ის არ არის დამოკიდებული ტვირთის წანაცვლებაზე. რხევის პერიოდი დაკავშირებულია საკუთარ სიხშირესთან ასე \(T=\frac{2\pi }{\omega _{0}}\)  . შესაბამისად, არც პერიოდი არ არის დამოკიდებული ტვირთის წანაცვლებაზე. 

პასუხი: რხევის პერიოდი არ იცვლება.