ჩავწეროთ ამოცანაში მოცემული ტვირთის მოძრაობის კანონი დეკარტის კოორდინატებში                         (1)
რადგან ამოცანაში სხვაგვარად არ არის დათქმული ჩავთვალოთ თოკი უჭიმვადად და კინემატიკური ბმის განტოლება იქნება:
                            (2)

(1)-დან გვექნება
(3)
(4)
ლილვის ზედაპირის წერტილები ასრულებენ არათანაბარ წრიულ მოძრაობას ამასთან მათი სიჩქარის მოდული (რადგან ძაფი უჭიმვადია და არ სრიალებს ზედაპირზე) დროის ნებისმიერ მომენტში ტოლია ტვირთის სიჩქარის მოდულისა, ამიტომ შეგვიძლია დავწეროთ
(5)
(6)
რადგან ტვირთის აჩქარების მდგენელი X ღერძზე ტოლია ლილვის ზედაპირის წერტილების აჩქარების ტანგენციალური მდგენელის, ამიტომ:
(7)
აჩქარების ნორმალური მდგენელი იქნება:
                         (8)
სრული აჩქარების მოდული:
                      (9)
ლილვის ზედაპირის ნებისმიერი A წერტილის მოძრაობის განტოლება ჩავწეროთ პოლარულ კოორდინატთა სისტემაში:
                            (10)
სადაც  არის A წერტილის საწყისი კუთხური კოორდინატა.