ჩავთვალოთ  სხეული მატერიალურ წერტილად, რომელიც მოძრაობს ცილინდრის ზედაპირზე აჩქარების მუდმივი ვერტიკალური მდგენელით, რომელიც ტოლია თავისუფალი ვარდნის  აჩქარების. ამოცანის ამოხსნისთვის ავირჩიოთ ცილინდრული კოორდინატთა სისტემა, რომლის Z ღერძი ემთხვევა ცილინდრის ღერძს. ნახატზე გამოსახულია ცილინდრული სისტემის ორტები er, eϕ და ez

ჩავწეროთ საწყისი პირობები:
(1)
გამოვიყენოთ ამოცანა 9-ის (14) და (15) ფორმულები
     (2)
(3)
ამას გარდა ამოცანის პირობებიდან:
         (4)
გამოვიყენოთ (2) – (4), მივიღებთ:
     (5)
(6)
ამდენად, საძიებო სიჩქარესა და აჩქარებას ცილინდრულ კოორდინატებში აქვს სახე:
                                  (7)
                   (8)
მოვძებნოთ სხეულის აჩქარებასა და სიჩქარეს შორის კუთხე α :
(9)