ფიზიკური სიდიდე, მუდმივაა მოცემული მასალისთვის, ჰუკის კანონში წარმოადგენს პროპორციულობის კოეფიციენტს მექანიკურ დაძაბულობასა და ფარდობითობით წაგრძელებას შორის: \(\sigma =E\left | \varepsilon \right |\). იუნგის მოდული Е ტოლია მექანიკური დაძაბულობისა, რომელიც დეფორმირებულ სხეულში წარმოიქმნება მისი სიგრძის 2-ჯერ გაზრდისას. SI-ში ერთეული არის – პასკალი.