Robert Brown (21 დეკემბერი1773 – 10 ივნისი1858). შოტლანდიელი ბოტანიკოსი. მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ბოტანიკაში მის მიერ მიკროსკოპის პიონერული გამოყენებით. სხვა მნიშვნელოვან ღვაწლს შორის რირსშესანიშნავია მის მიერ ე.წ. ბროუნის მოძრაობის აღმოჩენა.