ჩემი კაბინეტი

-რომელი არ არის ძალის ერთეული?  
ა) ნიუტინი
ბ) კგ.მ/წმ2
გ) კგ.მ/წმ
დ) გ.სმ/წმ2

- ვიმსჯელოთ გამორიცხვის მეთოდით. განვიხილოთ ა) შემთხვევა, ნიუტონი განმარტების თანახმად ძალის ერთეულია. ნიუტონის მეორე კანონით, ძალა არის მასისა აჩქარების ნამრავლი. მასა იზომება როგორც კგ-ებში ასევე გრამებშიც, ხოლო აჩქარება შეიძლება იყოს როგორც მ/წმ2 ასევე სმ/წმ2 იც. ამიტომ ბ) და გ)-ც ძალის ერთეულებია. დარჩა გ) კგ.მ/წმ.

კითხვის დასმა

-ძალიან გთხოვთ სასწრაფოდ მჭირდება:

1)50ტ მასის რეაქტიული თვითმფრინავი დედამიწის მიმართ 3000მ/წმ სიჩქარით მოძრაობს.განსაზღვრე მფრინავის კინეტიკური ენერგია:ა)დედამიწის მიმართ  და ბ)თვითმფრინავის მიმართ.

2)გამოთვალეთ მუშაობა,რომელიც 3 წთ-ის განმავლობაში სრულდება წყლის ტუმბოს მიერ,თუ მისი საშუალებით 1წმ-ში 50ლ წყალი 20მ სიმაღლეზე მიეწოდება.

-ტემპერატურის გაზრდისას ჰაერში ბგერის გავრცელების სიჩქარე როგორ იცვლება?

-განსაზღვრეთ 36კ მუხტის ველის დაძაბულობა მისგან 9 და 18სმ-ით  დაშორებულ წერტილებში.

-ასტრონომიას ან ასტროფიზიკას თუ შევეხებით საერთოდ? მაინც ფიზიკის ნაწილებია ეგეც...

ყველა კითხვა

<