ჩემი კაბინეტი

-რომელი არ არის ძალის ერთეული?  
ა) ნიუტინი
ბ) კგ.მ/წმ2
გ) კგ.მ/წმ
დ) გ.სმ/წმ2

- ვიმსჯელოთ გამორიცხვის მეთოდით. განვიხილოთ ა) შემთხვევა, ნიუტონი განმარტების თანახმად ძალის ერთეულია. ნიუტონის მეორე კანონით, ძალა არის მასისა აჩქარების ნამრავლი. მასა იზომება როგორც კგ-ებში ასევე გრამებშიც, ხოლო აჩქარება შეიძლება იყოს როგორც მ/წმ2 ასევე სმ/წმ2 იც. ამიტომ ბ) და გ)-ც ძალის ერთეულებია. დარჩა გ) კგ.მ/წმ.

კითხვის დასმა

-გამარჯობათ.გვაქვს თოკი რომელიც უძლებს F=150 ნიუტონ დატვირთვას.ზედ ჩამოკიდებულია m=10 კგ ტვირთი.ეს თოკი  მოძრაობს აჩქარებით.რა მაქსიმალურ სიმაღლეზე შეძლებს ეს თოკი იმ ტვირთით ასვლას?

-დიოდში მაქსიმალური დენის ძალა 50 მა -ია.რამდენი ელექტრონი ამოფრინდება კათოდიდან ყოველ წამში?

-ამწეს თანაბრად გადააქვს 3000 კგ მასის ტვირთი 20მ სიმაღლეზე,შემდეგ 10მ სიმაღლეზე,შემდეგ ტვირთს ჰორიზონტალურად გადააადგილებს და 5 მეტრით უშვებს ქვევით.გამოთვალეთ, რა სიდიდის მუშაობას ასრულებს ამწე.

-ელექტროლიზის დროს ელექტროლიტურ აბაზანაში 10 წთ-ში გამოიყო 0.67 გ ვერცხლი.აბაზანასთან მიმდევრობით შეერთებულმა  ამპერმეტრმა უჩვენა 0,9ა. სწორია თუ არა ამპერმატრის ჩვენება?

ყველა კითხვა

<