ჩემი კაბინეტი

-რომელი არ არის ძალის ერთეული?  
ა) ნიუტინი
ბ) კგ.მ/წმ2
გ) კგ.მ/წმ
დ) გ.სმ/წმ2

- ვიმსჯელოთ გამორიცხვის მეთოდით. განვიხილოთ ა) შემთხვევა, ნიუტონი განმარტების თანახმად ძალის ერთეულია. ნიუტონის მეორე კანონით, ძალა არის მასისა აჩქარების ნამრავლი. მასა იზომება როგორც კგ-ებში ასევე გრამებშიც, ხოლო აჩქარება შეიძლება იყოს როგორც მ/წმ2 ასევე სმ/წმ2 იც. ამიტომ ბ) და გ)-ც ძალის ერთეულებია. დარჩა გ) კგ.მ/წმ.

კითხვის დასმა

-განსაზღვრეთ 36 ნკ მუხტის ველის დაძაბულობა მისგან 18 სმით დაშორებულ წერტილში

-თქვენი აზრით, კიბეებზე არბენისას უფრო მეტ მუშაობას ასრულებთ,თუ ნელა ასვლისას? პასუხი დაასაბუთეთ.

-გამარჯობათ, რატომ არის მოწმენდილი ცა ლურჯი, ხოლო მზე ჰორიზონტთან წითელი?

-რა სიჩქარე ექნება კათოდიდან ამოტყორცნილ ელექტრონს ანოდთან,თუ დიოდის ანოდსა და კათოდს შორის ძაბვა 1000ვ-ია?

ყველა კითხვა

<