ჩემი კაბინეტი

-რომელი არ არის ძალის ერთეული?  
ა) ნიუტინი
ბ) კგ.მ/წმ2
გ) კგ.მ/წმ
დ) გ.სმ/წმ2

- ვიმსჯელოთ გამორიცხვის მეთოდით. განვიხილოთ ა) შემთხვევა, ნიუტონი განმარტების თანახმად ძალის ერთეულია. ნიუტონის მეორე კანონით, ძალა არის მასისა აჩქარების ნამრავლი. მასა იზომება როგორც კგ-ებში ასევე გრამებშიც, ხოლო აჩქარება შეიძლება იყოს როგორც მ/წმ2 ასევე სმ/წმ2 იც. ამიტომ ბ) და გ)-ც ძალის ერთეულებია. დარჩა გ) კგ.მ/წმ.

კითხვის დასმა

-რა არის მარგი ქმედების კოეფიციენტი?

-გამარჯობათ, ერთი ასეთი შეკეთხვა მაქვს: ხანდახან ცაზე ჩანს ორი მზე, ერთმანეთის გვერდით. არ დავკირვებულვარ რა კანონზომიერებით ჩნდება იგი, მაგრამ ვთვლი რომ ალბათ ოპტიკური მირაჟია. თუ შეგიძლიათ განმიმარტეთ რაშია საქმე?

-რამდენი ელექტრონი ამოიტყორცნება დიოდის კათოდიდან ყოველ წამში,თუ მაქსიმალური ანოდური დენის ძალა 40 ამპერის ტოლია?

-რა მასის ალუმინი გამოიყოფა ელექტროლიზის დროს 30წთ-ში, თუ ელექტროლიტში დენის ძალა 2 ა-ია?

ყველა კითხვა

<