შეკითხვა:

ალუმინის და სპილენძის გამტარებს აქვს ტოლი მასები და ერთნაირი განივკვეთის ფართობები. შეადარე მათი წინაღობები.

პასუხი:

ერთგვაროვანი გამტარის წინაღობაა

R=\frac{2m}{e^{2}n\tau }\frac{l}{S}                                 იხ. ბმული

ასე, რომ რადგან S_{1}=S_{2}, ამიტომ წინაღობების შეფარდებით მივიღებთ

\frac{R_{1}}{R_{2}}=\frac{l_{1}}{l_{2}}      (1)

რადგან მასები და განიკვეთები ტოლია ამიტომ მეტალების სიგრძეები პროპორციული იქნება მათი სიმკვრივეების \rho _{1}-სა და \rho _{2}-ის და საბოლოოდ (1)-დან მივიღებთ

\frac{R_{1}}{R_{2}}=\frac{\rho _{1}}{\rho _{2}}